Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.zspkamiensk.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • opisy zdjęć nie spełniają standardów WCAG 2.1,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Zespół Szkół Ponapodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku.

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-26.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono dnia 23-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego dostępne są na stronie głównej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: zsp_kamiensk@oswiata.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 446817526. Osoobą kontaktową jest mgr inż. Ewa Ziółkowska. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku posiada bariery architektoniczne, niemniej jednak do szkoły prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony wejścia głównego. Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Szkolnej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby wejść do budynku należy pokonać 5 schodów. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Do budynku prowadzi również wejścia od strony zachodniej, które jest wyjściem ewakuacyjnym i dostępnym w razie potrzeb. Od strony północnej znajduje się kolejne wejście z sześcioma stopniami, które jest ogólnodostępne. Od północnej strony znajduje się także wejście do sali gimnastycznej. W pokoju nr 4 szkoły znajduje się monitoring wizyjny z podglądem na wejście główne, hol, korytarze, internat, warsztaty szkolne. Budynek składa się z piwnicy, parteru oraz pierwszego i drugiego piętra. Na każdym poziomie znajdują się korytarze oddzielone klatkami schodowymi. Dostęp osób na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze umożliwiają poruszanie się osoby niepełnosprawnej.

Dostosowanie schodów

Schody posiadają poręcze i taśmy antypoślizgowe.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Od strony południowej znajduje się pochylnia dostosowana do podjazdu wózka inwalidzkiego.

Dostępność platform

Brak

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Prawo wstępu z psem asystującym

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Dodatkowe informacje

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.Istnieje możliwość powiększenia podglądu strony. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Deklaracja poprawy dostępności

Administrator dokona wszelkich starań, by strona internetowa była dostosowywana do wymagań prawnych.

Podmiot nie posiada tłumacza języka migowego. 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony