Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 art. 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)


Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Kamieńsku przy ul. Szkolnej 4, 97- 360 Kamieńsk zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z Inspektorem danych osobowych
  u Administratora e-mail: iodo@zspkamiensk.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) oraz przepisów wykonawczych  i dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 3. Podanie danych Pani/Pana jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
  z 27.4.2016 r.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo usunięcia, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.

-        przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;

-        przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

-        przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
lub innej osoby fizycznej;

-        przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

-        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustaw kompetencyjnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony