Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w I półroczu roku szkolnego 2014/2015

 
Data i godzina Temat spotkania

25.09.2014r.

godz. 16.00

Wywiadowki w klasach

 • Zapoznanie rodziców z organizacją Roku Szkolnego 2014/2015
 • Przedstawienie dokumentów regulujących pracę szkoły
 • Zapoznanie, przypomnienie rodzicom o zasadach obowiązujących w szkole
 • Przekazanie informacji dotyczących terminarza oraz zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w szkole
 • Poinformowanie o strategii działań wychowawczych
 • Ankieta dotycząca koncepcji pracy szkoły

19.11.2014r.

godz.16.00-17.00

Konsultacje z rodzicami

 • Poinformowanie rodziców o postępach w nauce, zachowaniu i frekwencji uczniów
 • Omówienie bieżących problemów

11.12.2014r.

godz. 16.00

Wywiadówki w klasach
 • Analiza frekwencji
 • Przedstawienie propozycji ocen śródrocznych, zagrożenia ocenami niedostatecznymi, propozycje ocen z zachowania
 • Omówienie spraw bieżących

21.01.2014r.

godz. 16.00

Wywiadówki w klasach
 • Poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i osiągnięciach uczniów w pierwszym okresie Roku Szkolnego 2014/2015
 • Podsumowanie pracy w pierwszym okresie