fragment ze Statutu Szkoły

ROZDZIAŁ IX
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ


§ 86


CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady przyjmowania sposób.
 2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

§ 87


Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.


§ 88


Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.


§ 89

 

 1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
 2. Żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.
 3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
 4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.

§ 90


PRAWA UCZNIÓW

 

 1. Każdy uczeń szkoły ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) godnego traktowania i ochrony przed poniżającym karaniem,
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkim formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie
z odrębnymi przepisami;
5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym;
6) swobody wyrażania myśli i przekonań;
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
9) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce w ramach jego czasu pracy w szkole;
10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
12) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszelkich możliwości szkoły;
13) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
14) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
15) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
16) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych;
17) powiadomienia przez nauczycieli o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;
18) zaznajomienia się z rozporządzeniem w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz WSO;
19) powiadomienia o przyznanych nagrodach i karach;
20) odwołania od kar określonych w statucie.

2. W przypadku nieprzestrzegania praw wymienionych w ust. 1, uczniowie lub ich rodzice mają prawo złożyć skargę do dyrektora szkoły określając, któe z praw i przez kogo zostało naruszone. Dyrektor szkoły w trybie administracyjnym ma obowiązek udzielić stosownych wyjaśnień, a w stosunku do winnych wyciągnąć konsekwencje służbowe.
3. Jeśli reakcja dyrektora na złożoną skargę nie usatysfakcjonuje ucznia lub
jego rodziców, mają oni prawo złożyć pisemną skargę do organów
sprawujących nadzór pedagogiczny.


§ 91
OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 1. Każdy uczeń szkoły ma obowiązek:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych,
3) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenie jej autorytetu, godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej,
4) okazywania szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu
klasowego lub szkolnego, przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
c) poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
e) zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że zaszkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,
f) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa
narkotyków i innych środków odurzających,
g) troszczenia się o mienie szkoły i dbania o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,
h) noszenia skromnego, schludnego stroju; w uroczystościach szkolnych i środowiskowych uczniowie uczestniczą w stroju
odświętnym, przez co należy rozumieć: białą bluzkę oraz spódnicę, spodnie ewentualnie żakiet w ciemnych kolorach
(dziewczęta), białą koszulę, ciemne spodnie ewentualnie
ciemny garnitur (chłopcy);
i) usprawiedliwiania nieobecności zgodnie z postanowieniami ujętymi w § 93;


2. Uczniom nie wolno:
1) Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
2) Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
3) Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4) Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć oraz przerw między tymi zajęciami.
5) Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
6) Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.
7) Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych.
W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
8) Zapraszać obcych osób do szkoły.


§ 92
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole.
 2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
 3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony